Norbert Laurisz

Doktor nauk ekonomicznych

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej. Wcześniej pracownik Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie.

Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, rozprawa pt.: Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce

  • Wyróżnienie pracy doktorskiej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Nagroda Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Opiekun Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej

Członek Kapituły Konkursu Sympozjalnego GAP UEK

Członek Kapituły Programu Stażowego GAP UEK

Wiceprezes i członek zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Wiceprezes Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa społecznego Agencja Artystyczna GAP

Praca naukowa i badania własne z zakresu: polityk publicznych, partycypacji społecznej, rynku pracy, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w tym grup defaworyzowanych, wykluczenia społecznego i ekonomii społecznej.

Autor i współautor ekspertyz i analiz: z obszaru rynku pracy, zatrudnienia, wynagrodzeń, wykluczenia społecznego, otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorstw oraz ekonomii społecznej i partycypacji społecznej.

Członek grup ekspertów Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach prac (1) nad Narodowym Planem Rozwoju 2007-2013; (2) nad wdrożeniem ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; (3) nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ekspert oraz merytoryczny członek zespołu badawczego w licznych projektach naukowych i badawczych z obszarów:

rynek pracy i ekonomia społeczna: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Małopolski system analiz i programowania rynku pracy. Obserwatorium regionalnych rynków pracy; Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO,

partycypacja społeczna: Partycypacja społeczna – grant szwajcarski; NAWIKUS – system kontraktowania usług społecznych; Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego; Potrzebny Aktywny Senior – Coaching obywatelski; Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym – w kierunku budowy paradygmatu.

Edukacja i projekty dydaktyczne – Oczy szeroko otwarte-2018 – projekt dla Kół Naukowych finansowany ze środków UMWM. Oczy Szeroko Otwarte – projekt finansowany przez NCBiR

Moduł 1: jak działa społeczeństwo

Przewiń do góry
loga_projektowe